Products

cart 0
Product Listing Banner

Products

Tasty And Nourishing Soup | 珍美味滋补汤 | Zhen Mei Wei Zi Bu Tang

$8.50

Ginseng Health Soup | 延年鲜人参汤 | Yan Nian Xian Ren Shen Tang

$7.00

Cordyceps Flower Soup | 虫草花滋补汤 | Chong Cao Hua Zi Bu Tang

$7.50

American Ginseng Abalone Soup | 花旗参鲍鱼汤 | Hua Qi Shen Bao Yu Tang

$7.00

Snow Fungus and Figs Soup | 无花果美颜汤 | Wu Hua Guo Mei Yan Tang

$8.50

Tiger Milk Mushroom Soup | 虎乳滋补汤 | Hu Ru Zi Bu Tang

$9.00

Nourishing Conch Soup | 响螺滋补汤 | Xiang Luo Zi Bu Tang

$8.00

Monkey Head Mushroom Soup | 猴头菇保健汤 | Hou Tou Gu Bao Jian Tang

$7.50

Tea Mushroom (Agrocybe Aegerila) Soup | 茶树保健汤 | Cha Shu Bao Jian Tang

$7.00
image
image
Tecksoon Medical Hall

Tecksoon Medical Hall

image
image